Αρχική / Νομοθεσία / Στο ΤΕΕ η ανάθεση υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος για την ”Ταυτότητα Κτιρίου”

Στο ΤΕΕ η ανάθεση υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος για την ”Ταυτότητα Κτιρίου”

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Οικονόμου, που αφορά στην Ανάθεση υλοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 και τέλους ανταπόδοσης.

Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Άρθρο 1

Ανάθεση υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 υλοποιείται με το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» που αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4495/2017. Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους Μηχανικούς και τους πολίτες και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» ορίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων της παρούσας.

Άρθρο 2

Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος

Το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα», της υπό στοιχεία Φ.40.4/1/989/2012 υπουργικής απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301), όπως ισχύει.

Το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητας Κτιρίου» αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών όπου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:

α) σχεδιασμός και υλοποίηση κατάλληλων, ανεξάρτητων, υπολογιστικών υποδομών και αποθετηρίου εφαρμογών ΤΠΕ, που θα είναι συμβατές και θα αξιοποιούν τις δημόσιες υποδομές υπολογιστικού νέφους (Cloud) και αντίστοιχες υπηρεσίες «Cloud computing» (IaaS, PaaS, SaaS: Infrastructure, Platform, Software, as a Service) του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud ή G-Cloud) για την φιλοξενία των απαραίτητων δεδομένων και εφαρμογών και για την παροχή των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών,

β) δημιουργία (σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, ανάπτυξη εφαρμογών, έναρξη και παρακολούθηση λειτουργίας, συντήρηση και υποστήριξη χρηστών) ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, καταχώρηση, διαχείριση, επεξεργασία, διάθεση (μέσω διαδικτύου) και χρήση του συνόλου των πληροφοριών και των ροών εργασιών για όλες τις διαδικασίες και στάδια, από την υποβολή μέχρι την έκδοση, που αφορούν στο θεματικό αντικείμενο της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και κατάλληλο μηχανισμό (λογισμικό) αναζήτησης, επισκόπησης και διάθεσης μέσω διαδικτύου.

Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητας Κτιρίου» εξειδικεύεται στα εξής:

1. Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας που θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των φακέλων και το σύνολο των εκδιδόμενων Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4495/2017 και περιλαμβάνει:

α) Σχεδιασμό της ΒΔ (ανάλυση απαιτήσεων, σχεσιακό διάγραμμα (ERD), εννοιολογικό σχεδιασμό/μοντελοποίη-ση, λογικό σχεδιασμό, φυσικό/λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων).

β) Υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και μηχανισμών ασφάλειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιοποίηση αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστήριξη της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.

2. Δημιουργία εφαρμογής για την διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ρόλους και αρμοδιότητές τους, στις υπηρεσίες του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητας Κτιρίου».

3. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

4. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος.

5. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ΒΔ και των εφαρμογών.

6. Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών του συστήματος.

7. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).

8. Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» θα γίνει στη βάση κοινών κανόνων δια-λειτουργικότητας με τη χρησιμοποίηση ανοικτών διεπα-φών, πρωτοκόλλων και μορφοτύπων (συγκεντρωτικά: ανοικτά πρότυπα), ώστε να δίνεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υπηρεσίες η δυνατότητα αυτονομίας και ευελιξίας στη διαχείριση του ψηφιακού του περιεχομένου.

Άρθρο 3

Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας αυτής

Το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει:

α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών.

γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων. ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των δεδομένων και υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέλεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. μετασχηματισμός, οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρτωση).

στ) Σύστημα διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών για την αναζήτηση και απεικόνιση των δεδομένων (GIS) τοπικά και μέσω διαδικτύου.

ζ) Σύστημα διαχείρισης και απεικόνισης διαδικτυακού περιεχομένου.

Άρθρο 4

Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητας Κτιρίου»

1. Το πληροφοριακό σύστημα εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κατηγορίες χρηστών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Η προσβασιμότητα στη διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία υΑπ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

2. Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» είναι:

α) οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί,

β) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών.

3. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπό στοιχεία Υαπ/φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης. Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Απλοί Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»:
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα, η πρόσβαση των οποίων στο σύστημα πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους.
Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

β) Πιστοποιημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους ακόλουθους χρήστες, η πρόσβαση των οποίων στο σύστημα πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής διαδικασίας εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους και ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από τον πάροχο του συστήματος, στο πλαίσιο των κανόνων ασφαλείας του:

αα. Εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί για την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών.

ββ. Υπάλληλοι λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν αρμοδιότητα ελέγχου της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

γ) Εποπτεύοντες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που σύμφωνα τις προβλε-πόμενες από τον Οργανισμό του Φορέα τους αρμοδιότητες, έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» και αξιοποιούν τα σχετικά στοιχεία που παρέχονται από αυτό. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» και με μέριμνα του παρόχου, θα ενσωματωθεί η παραπάνω λειτουργία μέσω εφαρμογής διαχείρισης και θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δ) Διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται υπάλληλοι του ΤΕΕ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδομένα χρήσης, γεωχωρικά δεδομένα, παραμετροποίησης, καταγραφής μεταβολών κ.λπ.), με δυνατότητα ανάλυσης, εξαγωγής και μεταφοράς τους.

Η δομή του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» και η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν την διαβαθμισμένη ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων.

4. Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα. Στο χώρο αυτόν περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Ο οδηγός χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου».

β) Οι διαδικασίες πρόσβασης, εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισης των χρηστών ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης.

γ) Το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση πράξεων οικοδομικών αδειών.

5. Για την εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων οι πιστοποιημένοι χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»:

α) Στην περίπτωση αρμόδιων στελεχών δημόσιων φορέων, ταυτοποιούνται, τουλάχιστον με επίπεδο εμπιστοσύνης 2, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης. Ειδικότερα, η πρόσβαση των στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών θα γίνεται με συνδυασμό κωδικών πρόσβασης (user name – password) που θα εκχωρεί ο πάροχος του συστήματος, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Προϊστάμενου κάθε υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι καταγράφονται και αποκτούν δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Με δεδομένο ότι οι κωδικοί είναι προσωπικοί, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης των υπαλλήλων, ο πάροχος του συστήματος ενημερώνεται εγγράφως για την μεταβολή από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.

β) Για την είσοδο εξουσιοδοτημένων μηχανικών απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πιστοποίησή του ως χρήστη. Η πιστοποίηση που διενεργείται με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφορά στην ταυτοποίηση του χρήστη για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως Μηχανικού, σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μεταβολές τους που κατά νόμο τηρεί και ενημερώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Άρθρο 5

Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 52 έως και 61 του ν. 4495/2017

Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» για την ηλεκτρονική υποβολή Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας γίνεται, σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση. Για την πρόσβαση στα ανωτέρω συστήματα απαιτείται η χορήγηση από τον διαχειριστή του συστήματος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης, οι οποίοι είναι προσωπικοί και χορηγούνται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες. Το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χορηγείται σε κάθε χρήστη είναι μοναδικό και συνδέεται μαζί του μονοσήμαντα. Ο πιστοποιημένος χρήστης, οφείλει να τηρεί την μυστικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώρηση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων που διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί.

Το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει τις ενέργειες και τον χρόνο που τις πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτημένος χρήστης. Η τήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα αρχεία καταγραφής ενεργειών και γεγονότων διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα για την περίπτωση αναδρομής σε ενέργειες του παρελθόντος.

Εκτός των ανωτέρω αναλυτικών καταγραφών των ενεργειών, το πληροφοριακό σύστημα θα καταγράφει και θα καθιστά διαθέσιμα μέσω κατάλληλων εφαρμογών στους αρμόδιους ανάλογα με την προβλεπόμενη διαβάθμιση (μηχανικούς, πολίτες και στελέχη Υπηρεσιών Δόμησης) τα απαραίτητα δεδομένα για την ιχνηλασιμότητα διαφόρων διακριτών ενεργειών όπως η υποβολή δηλώσεων Ταυτότητας κτιρίου ή Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, η μεταβολή αυτών, η έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας κ.λπ.

Ο πάροχος του πληροφορικού συστήματος αναστέλλει άμεσα την πρόσβαση σε πιστοποιημένο χρήστη, εφόσον διαπιστωθεί κακόβουλη εισαγωγή ή μεταβολή δεδομένων. Το σχετικό έγγραφο με την τεκμηρίωση της κακόβουλης χρήσης του πληροφοριακού συστήματος κοινοποιείται στις εποπτεύουσες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στα αρμόδια Πειθαρχικά Όργανα του ΤΕΕ για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 6

Διαλειτουργικότητα

Το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» θα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης.

Το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» θα έχει πρόσβαση με όρους διαλειτουργικότητας στα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα Δηλώσεων Αυθαιρέτων, e-Άδειες, Αμοιβές Μηχανικών, Ελληνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61του ν. 4495/2017.

Άρθρο 7

Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβαλλόμενων Ψηφιακών Αρχείων

Στο πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» υποβάλλονται ηλεκτρονικά ψηφιακά αρχεία περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων, για όλα τα κείμενα, πίνακες, σχέδια και διαγράμματα που απαιτούνται, υποβολή δήλωσης Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας.

Τα ψηφιακά αρχεία περιγραφικών και όπου απαιτείται γεωγραφικών πληροφοριών, υποβάλλονται ως εξής:

α) Αρχεία από υπάρχοντα έγγραφα ή σχέδια που δεν είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και δεν δημιουρ-γούνται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης:

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ψηφιοποιούνται σε μορφή PDF, με ανάλυση τουλάχιστον 300 x 300 dpi, να είναι ευανάγνωστα και να μην έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων.

β) Αρχεία που παράγονται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης:

Τα αρχεία αυτά πρέπει υποχρεωτικά να παράγονται σε εκτυπώσιμη μορφή PDF, να φέρουν σε ενσωματωμένη εικόνα την σφραγίδα και την υπογραφή των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων μηχανικών και να μην έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων.

Άρθρο 10

Ολοκλήρωση υλοποίησης

Η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» θα έχει ολοκληρωθεί έως και την 31-12-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view