Αρχική / Νομοθεσία / Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. Ταγαρά, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών «Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΕΠΣ).

ΑΡΧΕΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΣ

Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους καταρτίζονται Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.).

Τέτοια σχέδια μπορεί να καταρτιστούν και:

 1. για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές,
 2. για περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις και
 3. σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η περιοχή για την οποία καταρτίζεται ένα Ε.Π.Σ. ονομάζεται περιοχή επέμβασης. Το σύνολο της δημοτικής ενότητας που περιλαμβάνει την περιοχή επέμβασης αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του Ε.Π.Σ. Αν η περιοχή επέμβασης εμπίπτει στα διοικητικά όρια περισσότερων δημοτικών ενοτήτων, το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του Ε.Π.Σ. Εάν τα όρια της περιοχής επέμβασης ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια μιας δημοτικής ενότητας, η συνολική έκταση του οικείου δήμου αποτελεί την ευρύτερη περιοχή της παρούσας. Η περιοχή που περιβάλλει την περιοχή επέμβασης και βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με αυτήν λόγω της αλληλεπίδρασης των πολεοδομικών και λοιπών λειτουργιών της, ονομάζεται ζώνη άμεσης επιρροής.

Με το ΕΠΣ μπορεί να εγκρίνεται και Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτό απαιτείται.

Βασική παράμετρος είναι η πολύ γρήγορη ολοκλήρωση των μελετών των ΕΠΣ, ούτως ώστε να προωθούνται το ταχύτερο δυνατόν οι στόχοι τους, και τα αντανακλαστικά του πολεοδομικού σχεδιασμού να αντιστοιχούν στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες και εξελίξεις. Συναφώς, ενσωματώνουν στο σχεδιασμό ευελιξία και προσαρμοστικότητα όσον αφορά στις χρήσεις γης.

Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία μπορούν κατά περίπτωση να καθορίζονται:

 • το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη,
 • τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών,
 • οι χρήσεις γης,
 • οι όροι και περιορισμοί δόμησης,
 • οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις,
 • τα μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές,
 • η προσωρινή οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών, πλην των περιπτώσεων όπου εγκρίνεται και ΡΣΕ οπότε απαιτείται η οριστική οριοθέτηση αυτών,
 • η γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή επέμβασης.

Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, την έκταση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης, μπορεί επίσης να καθορίζονται:

 • η ιεράρχηση του δημοτικού οδικού δικτύου
 • ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)
 • ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων,
 • μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
 • μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρο ή περιορισμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής επέμβασης.

Τα πιο πάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται κατ’ ανάγκην στο σύνολό τους σε κάθε ΕΠΣ. Περιλαμβάνονται μόνον όσα συνάδουν με τους ειδικότερους στόχους του ΕΠΣ, καθώς και την έκταση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης.

Αναλυτικά ολόκληρη η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/20.01.2022 (Β΄ 510)

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view