Αρχική / Τεχνολογία / Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Με την με αριθμό 134622/18.12.2020 (ΦΕΚ 5587/18.12.2020 τεύχος δεύτερο) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών –– Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επήλθε η «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 85490/10.08.2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο» (Β’ 3668).».

Σύμφωνα με την Απόφαση, ορίζεται ότι:

«Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (εφ’ εξής Μητρώο) συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τηρείται με ευθύνη της.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή αντίστοιχες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην τελευταία περίπτωση, η εγγραφή στο Μητρώο αφορά το εν Ελλάδι υποκατάστημα και η σχετική αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από αυτό.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο ως άνω Εθνικό Μητρώο, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

1. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο, να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ.

2. Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ήτοι για υποβολές του 2020, οι ΕΜΕ από 1/1/2019-31/12/2019 κ.ο.κ). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση, υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

3. Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, η υπ’ αρ. 1 προϋπόθεση, θα πρέπει να συντρέχει τόσο για το υποκατάστημα όσο και για την αλλοδαπή επιχείρηση, ενώ οι υπ’ αρ. 2 και 3 προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν μόνο για το εν Ελλάδι υποκατάστημα

Δείτε το σύνολο της Απόφασης με αριθμό 134622/18.12.2020, εδώ.

Check Also

Αστυπάλαια: Σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, στις υπηρεσίες κινητικότητας και στην πράσινη ενέργεια

Το  νησί της Αστυπάλαιας αποκτά την υπηρεσία «Astybus» και γίνεται σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο: …