Αρχική / Τεχνολογία / Τα big data στην υπηρεσία του Κράτους και των πολιτών Πηγή: Reporter.gr

Τα big data στην υπηρεσία του Κράτους και των πολιτών Πηγή: Reporter.gr

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά στη δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου διαχείρισης και ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (big data), θέτει σε δημόσια διαβούλευση η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το έργο, προϋπολογισμού €34 εκατ., θα υποστηρίζει λειτουργίες, όπως ο κυβερνητικός σχεδιασμός, η διαχείριση κρίσεων, η παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών.

Το έργο θα παρέχει πληροφόρηση τόσο προς Κυβερνητικούς χρήστες (Κεντρική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες), όσο και προς εξωτερικούς χρήστες (πολίτες, ανεξάρτητες Αρχές, θεσμοί).

Ο Κεντρικός Κόμβος Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου θα συγκεντρώνει και θα ομογενοποιεί πληροφορία από το σύνολο των σχετικών συστημάτων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης και θα παράγει δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας της  διακυβέρνησης.

Οι αναφορές και οι αναλύσεις, που θα παρέχονται από τον Κεντρικό Κόμβο Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου, κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Οικονομία & Ανάπτυξη, Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες, Περιβάλλον και Υποδομές, Ψηφιακός μετασχηματισμός και κοινή γνώμη.

Στο πλαίσιο του έργου, οι παραπάνω πυλώνες θα επιβεβαιωθούν με τους αναδόχους των  εκτελεστικών συμβάσεων και ενδέχεται να προσαρμοστούν με βάση τις πλέον πρόσφατες ανάγκες  για αναφορές και αναλύσεις.

Από που θα συγκεντρώνει δεδομένα

Ο Κεντρικός Κόμβος Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου θα συγκεντρώνει δεδομένα που πρωτογενώς είναι διαθέσιμα σε:

– Συστήματα που υποστηρίζουν εσωτερικές διαδικασίες, όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ (Gov ERP), το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ), το Σύστημα Μισθοδοσίας (Ενιαία Αρχή Πληρωμών), το Σύστημα  Δι@ύγεια, το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε-procurement), το Σύστημα  Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), κ.λπ.

– Συστήματα υποστήριξης πολιτών, όπως το Μητρώο Πολιτών, το Κυβερνητικό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (CRM), το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (eprescription), τις πληροφορίες Στατιστικής Υπηρεσίας, το Εθνικό Μητρώο, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Σύστημα Φορολογικής Διοίκησης (TAXISnet), κ.λπ.

– Επιλεγμένοι ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πραγματοποιείται δημόσιος διάλογος, σχετικά με τις δράσεις και τις μεταρρυθμίσεις του πλαισίου “Ελλάδα 2.0”.

Η πληροφορία από όλα τα ανωτέρω συστήματα, ή/ και από ενδιάμεσες αποθήκες δεδομένων που τυχόν διαθέτουν εμπλουτισμένη σχετική πληροφορία, θα βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο, ενοποιημένη σε ένα κοινό και ενιαίο μοντέλο, και ομαδοποιημένη ανά τομέα εφαρμογής, ώστε να  μπορεί να υποστηρίζει τη δημιουργία αναφορών και αναλύσεων κατά μήκος των προαναφερθέντων  πυλώνων.

Προστασία δεδομένων

Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και η προστασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, όπως  δεδομένα δημοτολογίου – ληξιαρχείου, οικονομικά δεδομένα, ιατρικά αρχεία, περιουσιακά δεδομένα, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το προς υλοποίηση σύστημα.

Κατά συνέπεια, αυτό θα πρέπει να προβλέπει μηχανισμούς και πολιτικές για την ενσωμάτωση των αρχών της σχετικής νομοθεσίας (GDPR), από τη φάση του σχεδιασμού, καλύπτοντας ενδεικτικά τον καθορισμό των uses cases και τη διαχείριση της  συγκατάθεσης των πολιτών για την χρήση των δεδομένων τους, την ανωνυμοποίηση της  πληροφορίας, την παρακολούθηση της ασφάλειας του συστήματος και την αναγνώριση/αναφορά  πιθανών κινδύνων.

Check Also

Σύγκριση ηλεκτρικών – συμβατικών ΙΧ: Τα κόστη αγοράς, καυσίμων, service

Τα κίνητρα που φέρνει το νέο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά και η επέκταση του δικτύου φορτιστών …