Αρχική / Τεχνολογία / Ψηφιακή αγορά (digital marketplace) υπηρεσιών και εφαρμογών Cloud αποκτά το δημόσιο

Ψηφιακή αγορά (digital marketplace) υπηρεσιών και εφαρμογών Cloud αποκτά το δημόσιο

Την δημιουργία μιας ψηφιακής αγοράς (digital marketplace) υπηρεσιών και εφαρμογών Cloud στην οποία θα εγγράφονται οι φορείς του δημοσίου τομέα και οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud, προβλέπει το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο στην συγκεκριμένη ψηφιακή αγορά που θα υλοποιήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να αναρτούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα κόστη προμηθειών.

Στόχος της συγκεκριμένης ψηφιακής αγοράς είναι η προώθηση της χρήσης του Cloud από την ελληνική δημόσια διοίκηση, η οποία έτσι και αλλιώς καθίσταται υποχρεωτική από το 2022. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη λειτουργία τριών ξεχωριστών υπολογιστικών νεφών και συγκεκριμένα το Κυβερνητικό Νέος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέος Τομέα Υγείας (H-Cloud).

Ως Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) νοείται το σύνολο των ψηφιακών υποδομών που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είτε αφορούν ψηφιακές υποδομές εντός της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., είτε αφορούν το ιδιωτικό νέφος της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε αφορούν δημόσιο υπολογιστικό νέφος που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την 1η Ιανουαρίου όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν όλα τα υπουργεία, εκτός των υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα Ν.Π.Δ.Δ. εκτός των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, οι ανεξάρτητες αρχές και η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ) και αφορούν σε συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τη δημόσια διοίκηση.

Ως Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) νοείται το σύνολο των ψηφιακών υποδομών που διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) είτε αφορούν ψηφιακές υποδομές εντός του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. είτε αφορούν το ιδιωτικό νέφος του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. είτε αφορούν δημόσιο υπολογιστικό νέφος που διαχειρίζεται το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.

Στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την 1η Ιανουαρίου.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και οι εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρονται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα.

Ως Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) νοείται το σύνολο των ψηφιακών υποδομών που διαχειρίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) είτε αφορούν ψηφιακές υποδομές εντός της Η.ΔΙ.Κ.Α. είτε αφορούν το ιδιωτικό νέφος της Η.ΔΙ.Κ.Α. είτε αφορούν δημόσιο υπολογιστικό νέφος που διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α..
 
Στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, καθώς και σε συναλλαγές ιατρικής φύσεως πολιτών.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο τα Κυβερνητικά Νέφη Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RECloud) και Τομέα Υγείας (H-Cloud) μπορούν να διασυνδέονται, με σκοπό την βέλτιστη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και τη δημιουργία συστημάτων εφεδρικής λειτουργίας, επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης λειτουργίας από καταστροφές (disaster recovery), τηρώντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

kostaskets@capital.gr

Check Also

Αστυπάλαια: Σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, στις υπηρεσίες κινητικότητας και στην πράσινη ενέργεια

Το  νησί της Αστυπάλαιας αποκτά την υπηρεσία «Astybus» και γίνεται σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο: …