Αρχική / Επικαιρότητα / Αυτεπαγγέλτως οι Φορολογικές Ενημερότητες μέσω Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Αυτεπαγγέλτως οι Φορολογικές Ενημερότητες μέσω Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Με εγκύκλιό του ΑΔΑ: 978346ΜΤΛΠ-ΝΩ0 το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει οδηγίες για την αξιοποίηση από δημόσιους Φορείς της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.»

Καλεί τους δημόσιους φορείς, των οποίων η διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων απαιτεί ως δικαιολογητικό τη φορολογική ενημερότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως μεριμνήσουν άμεσα για τη λήψη της διαδικτυακής υπηρεσίας “Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας”, της οποίας η παραγωγική λειτουργία έχει ξεκινήσει από 14/2/2020, ώστε να μην απαιτείται η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας από το ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προβαίνοντας:

  • στην υποβολή αιτήματος διαλειτουργικότητας στην Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτημάτων (Ε.Δ.Α.) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (https://gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA),
  • στην ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού για την κατανάλωση-αξιοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας
  • στην υποβολή έγγραφης ενημέρωσης για την πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης της διαδικτυακής υπηρεσίας σε παραγωγική λειτουργία, με παράλληλη αποδοχή της Πολιτικής Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

Η εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές τους συναλλαγές με το Δημόσιο αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Υπουργείο δρομολογεί, δυνάμει του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’134), διαδικασίες προς την κατεύθυνση της επίτευξης διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Για την επίτευξη της αποστολής αυτής, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4623/2019, αρμόδιος φορέας για την αποκλειστική υλοποίηση της συνολικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Δημόσιας Διοίκησης, της διατομεακής διαλειτουργικότητας, ενώ το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποτελεί τη μοναδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των Φορέων. Σύμφωνα με το άρθρο 6α του ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας” (ΦΕΚ Α’ 45), οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να αναζητούν αυτεπαγγέλτως με κάθε πρόσφορο τρόπο δικαιολογητικά και πιστοποιητικά των φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με το Δημόσιο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 321 παρ. 2 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86) οι φορείς που δικαιούνται “μπορούν να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου […]”.

Η πληροφόρηση δε μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη φορολογική ενημερότητα υπέχει θέση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον φορέα, υπηρεσία ή πρόσωπο που αιτήθηκε για τη λήψη του και μόνο για τη αιτία που αναφέρεται στην αίτηση του.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά και τους στόχους του Υπουργείου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες αρμοδιότητάς της, σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε., ως αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη της φορολογικής ενημερότητας από τους δημόσιους φορείς με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Συγκεκριμένα, από 14/2/2020, έχει ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας».
Για την διάθεση προς αξιοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας απαιτείται η υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα αντίστοιχου αιτήματος, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’αρ. υπ’αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας για τον καθορισμό της λειτουργίας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (ΦΕΚ Β’ 3990).

Κατόπιν τούτων οι δημόσιοι φορείς, των οποίων η διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων απαιτεί ως δικαιολογητικό τη φορολογική ενημερότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου, καλούνται όπως μεριμνήσουν άμεσα για τη λήψη της διαδικτυακής υπηρεσίας “Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας”, ώστε να μην απαιτείται η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας από το ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

1) Να υποβάλουν αίτημα διαλειτουργικότητας στην Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτημάτων (Ε.Δ.Α.) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (https://gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA), σύμφωνα με τις διαθέσιμες οδηγίες χρήσης και υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου Τμήματος Β’ Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αναφέρουν, κατ’ ελάχιστον, το πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης των στοιχείων φορολογικής ενημερότητας, αναλυτική περιγραφή του σκοπού και τη νομική βάση για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας λήψης φορολογικής ενημερότητας από τον φορέα.

2) Να αναπτύξουν το απαραίτητο λογισμικό για την κατανάλωση-αξιοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας”, σύμφωνα με τις τεχνικές λεπτομέρειες, τις προδιαγραφές υλοποίησης την πολιτική ασφαλείας που τους διαθέτει η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

3) Να υποβάλουν έγγραφη ενημέρωση για την πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης της διαδικτυακής υπηρεσίας σε παραγωγική λειτουργία, με παράλληλη αποδοχή της Πολιτικής Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών.
ΑΔΑ: 978346ΜΤΛΠ-ΝΩ0

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, με την παράκληση κοινοποίησης της παρούσας στους εποπτευόμενους φορείς σας.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Β’ Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ με αποστολή σχετικού email στο kedg2g@gsis.gr.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …