Αρχική / Επικαιρότητα / Μόνο “πράσινα” ενεργειακά κτίρια στο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου

Μόνο “πράσινα” ενεργειακά κτίρια στο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου

Προτεραιότητα στα “πράσινα” ακίνητα δίνει το δημόσιο το οποίο σύμφωνα με νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα αγοράζει ή θα νοικιάζει μόνο ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα.

Επιπλέον θα πρέπει να αναβαθμίζεται ενεργειακά κάθε χρόνο το 3% των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. που Ισοδυναμεί με 12.000 τμ ετησίως.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το 2022 τα κτίρια που αγοράζει το Δημόσιο θα πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’, και από το 2026 να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Ειδικά, για τους φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1 Ιανουαρίου 2022 και μετά.

Για τις μισθώσεις προβλέπεται ότι τα κτίρια απαιτείται να ανήκουν τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ από 1ης.1.2023 και να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1ης.1.2026 και ειδικά, για φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ από 1ης.1.2023 και να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1ης.1.2026.

Με το ίδιο νομοσχέδιο, καθορίζεται ο στόχος για τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 κατά 38% σε σχέση με το 2017 σε όλους τους οικονομικούς τομείς (βιομηχανία, μεταφορές, επιχειρήσεις, οικιακός). Ως μέτρα για την επίτευξη του στόχου, ορίζονται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του δημοσίου, του τριτογενή τομέα και των βιομηχανικών μονάδων, το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασμό με αποδοτική θέρμανση-ψύξη από ΑΠΕ.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέσω των οποίων θα δίνονται χρηματοδοτικές ενισχύσεις σε τεχνικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε τομείς όπως ο βιομηχανικός και ο τριτογενής τομέας. Η διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας προβλέπεται να διεξαχθεί με βασικό γνώμονα την οικονομική αποδοτικότητα των παρεμβάσεων και σύμφωνα με σαφείς οδηγίες για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Επιπλέον, το μέτρο θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη ευελιξία καθώς θα είναι ανοιχτό σε όλες τις εγχώριες επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επενδυτικών έργων για εξοικονόμηση ενέργειας..

Με το ίδιο νομοσχέδιο θεσμοθετείται η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΕΕ για την υπόθεση παράβασης του ανταγωνισμού σε σχέση με τη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα θεσπίζεται υποχρέωση της ΔΕΗ να προχωράει στην πώληση ανά τρίμηνο συγκεκριμένων ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. 

Αναλυτικότερα, θεσπίζεται η υποχρέωση της ΔΕΗ να προχωράει στην πώληση ανά τρίμηνο συγκεκριμένων ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτόν αξιοποιείται και ενισχύεται η προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ίδιο πλαίσιο, καθορίζεται η απαιτούμενη καθαρή θέση πωλητή, ανά τριμηνιαίο προϊόν, την οποία οφείλει να διατηρεί η ΔΕΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των δεσμεύσεων. Πέραν των ανωτέρω, καθορίζεται η διαδικασία ορισμού και οι αρμοδιότητες του Εντολοδόχου Παρακολούθησης (monitoring trustee), ο οποίος θα αναλάβει την εποπτεία της εφαρμογής των διαδικασιών και των στόχων των δεσμεύσεων, τη σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΡΑΕ, καθώς την πρόταση κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Τέλος, καταργείται η υποχρέωση «αποεπένδυσης», η οποία είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης και δίνεται στη ΔΕΗ η δυνατότητα να προβεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, σε εταιρικούς μετασχηματισμούς που εξυπηρετούν το επιχειρησιακό της σχέδιο. Αναλυτικότερα προβλέπεται η δυνατότητα της συγχώνευσης με απορρόφηση από τη ΔΕΗ των εταιρειών που συστάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 1 επ. του Ν. 4533/2018 (Α’ 75) «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
 
Εκσυγχρονισμός πλαισίου περιβαλλοντικών ελέγχων
 
Διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων με ενιαίο τρόπο εντός καθορισμένων προθεσμιών.
 
Μετά τη σύνταξη προσωρινής έκθεσης αυτοψίας από τους επιθεωρητές, δίνεται χρονικό περιθώριο 2 εβδομάδων στον ελεγχόμενο να καταθέσει τις απόψεις του.
 
Ολοκλήρωση της τελικής έκθεσης αυτοψίας εντός 6 μηνών για τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 4 μηνών για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.  
 
Δίνεται δυνατότητα βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας χωρίς επιβολή προστίμου, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις για πρώτη φορά.
 
Διοικητικές ποινές (πρόστιμα) επιβάλλονται μόνο σε περίπτωση συνεχιζόμενων παραβάσεων ή παραβάσεων που ενέχουν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή απειλούν με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις το περιβάλλον.
 
Για παραβάσεις που εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα επιβάλλονται απευθείας διοικητικές κυρώσεις, δίχως να εφαρμόζεται το στάδιο των συστάσεων.

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …