Αρχική / Επικαιρότητα / Σειρά αλλαγών στην ΚΥΑ για τις παραχωρήσεις παραλιών

Σειρά αλλαγών στην ΚΥΑ για τις παραχωρήσεις παραλιών

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 2198/5.6.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 6.6.2020) τροποποιήθηκε η ΚΥΑ που είχε εκδοθεί την  15η Μαΐου  και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΚΥΑ με τις τροποποιήσεις είναι εκτενέστατη, με το σχετικό Φ.Ε.Κ. να εκτείνεται σε 36 σελίδες, τη στιγμή που εκείνο της αρχικής αποτελείτο από 48 σελίδες. 

Βασική παράμετρος των αλλαγών είναι ότι αντικαθίσταται το Παράρτημα με τον Πίνακα θέσεων όπου δεν επιτρέπεται ή επιτρέπεται υπό όρους η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, κοινόχρηστης παραλίας κλπ.

 Αλλαγές επέρχονται στο άρθρο 17, όπου περιλαμβάνονται οι «ειδικές διατάξεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας».

Συγκεκριμένα:

Ι] Το α’ εδάφιο της παρ.δ’ του αρ.17 αντικαθίσταται ως εξής: « δ) Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. ΔΔΠ0007378 /0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31.12.2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις, προσαρμοζόμενες στους περιορισμούς των διατάξεων του αρ.13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει. »

ΙΙ] Προστίθενται δύο νέοι παράγραφοι:

– « Μέχρι τις 31.10.2020, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285). »

– « Εξαιρετικά για το έτος 2020 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο. »

ΙΙΙ] Στο τέλος της αναριθμούμενης από στ’ σε ε’ παραγράφου του αρ.17, προστίθεται εδάφιο « ή της εκάστοτε σχετικής ισχύουσας ΚΥΑ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας ».

 Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη νέα ΚΥΑ εδώ

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …