Αρχική / Νομοθεσία / Νέο πλαίσιο κανονισμού καθαριότητας των δήμων της χώρας – Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο

Νέο πλαίσιο κανονισμού καθαριότητας των δήμων της χώρας – Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο

Ο παρών κανονισμός  καθαριότητας έχει σκοπό οι Δήμοι της Χώρας να συντάξουν τους Κανονισμούς  τους με βάση ένα ενιαίο πρότυπο που θα είναι πλήρες όσον αφορά  στις αμοιβαίες υποχρεώσεις του Δήμου και των πολιτών, θα περιλαμβάνει τις προβλέψεις του ν. 4819/2021 ( Α΄129) περί αποβλήτων και του ν. 4685/2020 (Α’ 92), θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 και του Εθνικού Προγράμματος  Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Στον Παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας καθορίζεται η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του ν.4819/2021 (Α’ 129), ενώ για την κατάρτισή του ελήφθη υπόψη το σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας που εκπονήθηκε από την ΕΕΤΑΑ

Στόχοι

Στόχοι του παρόντος Κανονισμού , στο πλαίσιο του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων , είναι οι ακόλουθοι:

η τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων με την αύξηση της πρόληψης ,της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωσης και παράλληλα τη μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ειδικότερα

α)πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων

β)προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων)

γ)άλλου είδους ανάκτηση

δ)διάθεση (υγειονομική ταφή), ως τελευταία επιλογή διαχείρισης

  • η επίτευξη συνθηκών υψηλής ποιότητας ζωής , με τη διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων της πόλης καθαρών.
  • η δραστική μείωση της υγειονομικής ταφής , σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο ΕΣΔΑ
  • η μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων , ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς αυτών.
  • η ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή, που αποτελεί μια από τις θεμελειώδεις αρχές του ΕΣΔΑ.
  • η αύξηση των ποσοτήτων και επομένως και των ποσοστών των αποβλήτων επί των παραγόμενων Αστικών Αποβλήτων, που οδηγούνται προς ανακύκλωση σύμφωνα με το ΕΣΔΑ και το ν. 4819/2021
  • η επίτευξη συνθηκών υψηλής ποιότητας ζωής με τη διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων της πόλης αλλά και των ιδιωτικών χώρων καθαρών

Δείτε το ΦΕΚ  ΕΔΩ

ΚΥΑ ΥΠΕΝ-ΔΔΑ-119776-2429 Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.pdf

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view