Αρχική / Νομοθεσία / Υπ. Περιβάλλοντος: Τροποποίηση στην κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων

Υπ. Περιβάλλοντος: Τροποποίηση στην κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/20 (ΦΕΚ 1482Β/21-4-20).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/27-7-16 (Β 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/11 (Α 209)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας» του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη:

Άρθρο 1

1. Τροποποιείται η ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (Β΄ 2471) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπουργικές αποφάσεις με ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2307/26.1.2018 (Β΄ 439), ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (Β΄ 4420) και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/2018 (Β΄ 5798), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας, ως ακολούθως:

1.1. Παράρτημα ΙV, Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»:

1.1.1. Στην ενότητα που αφορά το είδος με α/α 9β «Πράσινα Σημεία (ΠΣ) συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)», προστίθεται η β) παρατήρηση ως εξής: «To κριτήριο περιβαλλοντικής κατάταξης Q: αποθηκευτική ικανότητα αφορά σε όλα τα είδη ΠΣ (Μικρά ή Μεγάλα) όπως ορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 4447/2016», που περιέχεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της παρούσας.

1.2. Παράρτημα XΙ, Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών»:

1.2.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 10 «Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος της παρούσας.

1.2.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 11 «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) και μεμονωμένοι υποσταθμοί (Υ/Σ) κ.λπ.)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος της παρούσας.

1.3. Παράρτημα XΙΙ, Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»:

1.3.1. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 2 «Πάρκα κεραιών τηλεόρασης, ραδιοφώνου, τηλεφωνίας κ.λπ.», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα με τίτλο «Πάρκα κεραιών» που περιέχεται στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος της παρούσας.

1.3.2. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 4 «Radar», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα με τίτλο «Ραδιοεντοπιστές (Radar)» που περιέχεται στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος της παρούσας.

1.3.3. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 13 β) «Δομές του άρθρου 10 και 16 του ν. 4375/2016 όπως ισχύει, του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 όπως ισχύει, Υπηρεσιών Ασύλου καθώς και Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών καθώς και Δομές Στέγασης Ρομά κ.λπ.», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας των οποίων η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει αυτής, και για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Μελέτη Περιβάλλοντος ή φάκελος Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατεβάστε το ΦΕΚ από εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaYe3QGY0ThAMMBBC6101LvQQUx1RdgwE5wl-plXegKH

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view