Αρχική / Τεχνολογία / ΥΠΕΝ: Σχεδιάζει πιλοτικό πρόγραμμα για δέκα (10) πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς

ΥΠΕΝ: Σχεδιάζει πιλοτικό πρόγραμμα για δέκα (10) πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Τη δημιουργία δέκα πιλοτικών πλωτών θαλάσσιων φωτοβολταϊκών σταθμών με 20ετή σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης,  προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ και την Αποθήκευση ηλεκτρισμού, που τέθηκε από χθες και ως τις 10 Μαίου σε δημόσια διαβούλευση.

Οι πλωτοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί, που θα εγκατασταθούν κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αφορούν σε έργα ισχύος από 0,5 ως 1 MW.  Θα αναπτυχθούν σε θαλάσσιες περιοχές που οι επενδυτές θα μισθώσουν από το δημόσιο και για τις χερσαίες εγκαταστάσεις θα δοθεί η δυνατότητα χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, δημόσιων γαιών και δασικών εκτάσεων, εφόσον απαιτείται.

Η αίτηση για την Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας των πιλοτικών αυτών έργων θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 30 Ιουνίου του 2023 στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Η ενιαία άδεια θα έχει διάρκεια 22 ετών.

Η χωροθέτηση των θαλάσσιων φωτοβολταϊκών πάρκων επιτρέπεται και στις Ζώνες Προστασίας και Διαχείρισης, χωρίς να απαιτούνται περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής

Για την έκδοση των αδειών καθορίζονται αποκλειστικές προθεσμίες και ο συνολικός χρόνος αδειοδότησης υπολογίζεται σε περίπου πέντε μήνες. Αν κάποιο από τα σχεδιαζόμενα έργα δεν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός ενός έτους από την έκδοση της βεβαίωσης χωροθέτησης, η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ακυρώσει τη βεβαίωση και να εκδώσει νέα βεβαίωση για άλλο έργο.

Οι κάτοχοι της βεβαίωσης χωροθέτησης υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή και εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής εγγράφων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την τεκμηρίωση του δικαιώματος νόμιμης χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι του συνόλου των αιτημάτων και εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ακόμα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα. Ισχύει για 12 μήνες και παρατείνεται έως την ημερομηνία λήξης της Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

Εντός δύο μηνών από την έκδοση και την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, οι πλωτοί σταθμοί συνυποβάλλουν στον Διαχειριστή εγγυητική επιστολή και συνάπτουν, εντός δύο μηνών, Σύμβαση Σύνδεσης, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών. Το αίτημα σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης διεκπεραιώνεται κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου αιτήματος.

Οι πλωτοί σταθμοί εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και μπορούν να συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του μέχρι την 31η.12.2022. Στους σταθμούς που λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση δεν εφαρμόζεται η απομείωση της λειτουργικής ενίσχυσης της.

Η Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας των εν λόγω πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών ενσωματώνει και αντικαθιστά όλες τις διοικητικές άδειες που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Για την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου το ελληνικό δημόσιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του πάρκου για χρονικό διάστημα 22 ετών.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, εντός τριών μηνών από την έκδοση της ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, υποβάλλεται από τον μισθωτή αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης, η οποία συνάπτεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και του μισθωτή, και περιλαμβάνει τις θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις όπως έχουν οριοθετηθεί στην ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Το μίσθωμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων ορίζεται σε 30 ευρώ ανά στρέμμα, θαλάσσιας έκτασης ανά έτος.

Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις μισθώσεις χερσαίων εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένου του αιγιαλού, καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.

Τα θαλάσσια φωτοβολταϊκά πάρκα θα αγκυρώνονται στον πυθμένα ή/και σε χερσαίο τμήμα και θα αποτελούνται από:

(β) οικίσκο στέγασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επί χερσαίου χώρου που περιλαμβάνει τον υποσταθμό διασύνδεσης με το δίκτυο και λοιπό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό,

(γ) καλώδια σύνδεσης των πλωτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με τον οικίσκο στέγασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και

(δ) συνοδά έργα, απαραίτητα για την πρόσβαση στον χώρο της εγκατάστασης και την ασφαλή λειτουργία του σταθμού.

Για την χωροθέτηση και αδειοδότηση τους απαλλάσσονται από:

α) την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,

β) περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων,

γ) την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Ο ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα υποβάλλει αίτηση στο ΥΠΕΝ που θα περιλαμβάνει:

α) Συντεταγμένες της προς κατάληψη θαλάσσιας και χερσαίας έκτασης,

β) συνοπτική τεχνική έκθεση του προς ανάπτυξη έργου.

Check Also

Αστυπάλαια: Σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, στις υπηρεσίες κινητικότητας και στην πράσινη ενέργεια

Το  νησί της Αστυπάλαιας αποκτά την υπηρεσία «Astybus» και γίνεται σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο: …