Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01/01/2021 έως 31/12/2022

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01/01/2021 έως 31/12/2022

Με την εγκύκλιο 66 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιείται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄), τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του ν. 4756/2020 (Φ.Ε.Κ. 235 Α΄) ως προς τη διάρκεια ισχύος του, η οποία παρατάθηκε έως 31.12.2022.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Συγκεκριμένα, μετά την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4826/2020 μείωση κατά τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, από το ύψος που είχαν διαμορφωθεί τη 01.06.2020, για απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, ισχύει για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 έως 31.12.2022.

Ως εκ τούτου, οι οδηγίες της 9/2021 εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ εφαρμόζονται και για τις μισθολογικές περιόδους 01.01.2022 – 31.12.2022.

Check Also

Πως διαμορφώνονται οι εισφορές ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς για το 2022

Τα δεδομένα που διαμορφώνονται στις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα επιχειρούν να καταγράψουν «ΤΑ ΝΕΑ», φωτίζοντας πτυχές …