Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01/01/2021 έως 31/12/2022

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01/01/2021 έως 31/12/2022

Με την εγκύκλιο 66 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιείται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄), τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του ν. 4756/2020 (Φ.Ε.Κ. 235 Α΄) ως προς τη διάρκεια ισχύος του, η οποία παρατάθηκε έως 31.12.2022.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

Συγκεκριμένα, μετά την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4826/2020 μείωση κατά τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, από το ύψος που είχαν διαμορφωθεί τη 01.06.2020, για απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, ισχύει για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 έως 31.12.2022.

Ως εκ τούτου, οι οδηγίες της 9/2021 εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ εφαρμόζονται και για τις μισθολογικές περιόδους 01.01.2022 – 31.12.2022.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …